کومین زاد یدک

آموزش نحوه نصب تجهیزات در اتاق دیزل ژنراتور

  • نحوه طراحی اتاق و فونداسیون دیزل ژنراتور
  • محاسبه مساحت ورودی و خروجی هوای دیزل ژنراتور
  • آشنایی با انواع بازشوی های اتاق دیزل ژنراتور
  • چگونگی لوله کشی اگزوز و محاسبات مربوطه
  • آشنایی با تانکر سوخت اصلی و تانکر روزانه متصل به دیزل ژنراتور
  • نحوه لوله  کشی مابین تانکر سوخت روزانه و دیزل ژنراتور 
  • چگونگی کابل کشی قدرت و کنترل و باطری شارژر و هیتر آب
  • نحوه محاسبه کابل های قدرت متصل به دیزل ژنراتور