کومین زاد یدک

خدمات پس از فروش انرژی های نو

  1. خدمات مهندسی (جلسات فنی)
  2. ارائه مدارک و مستندات فنی
  3. ارائه نقشه های سایت
  4. بازدید از سایت
  5. نظارت بر نصب
  6. نصب تجهیزات
  7. راه اندازی
  8. عیب یابی و رفع اشکال
  9. آموزش
  10. بازدید دوره ای