کومین زاد یدک

پروژه سیستم بادی

استان مازندران

* پروژه های سیستم بادی متصل به شبکه (On-Grid) و مستقل از شبکه (Off-Grid) اجرا شده در استان مازندران، ظرفیت کل: 3KW

 بیشتر

استان آذربایجان شرقی

* پروژه های سیستم بادی متصل به شبکه (On-Grid) و مستقل از شبکه (Off-Grid) اجرا شده در استان آذربایجان شرقی، ظرفیت کل: 16KW

 بیشتر