کومین زاد یدک

کالیبراسیون سیستم سوخت رسانی مولدهای گازسوز

کالیبراسیون سیستم سوخت رسانی مولدهای گازسوز
تغییرات کیفیت گاز و دمای هوا موجب تغییر ارزش حرارتی گاز و چگالی هوای ورودی به موتورهای گازسوز می گردد . در صورت تغییردر کیفیت و کمیت این پارامترها
 باعث بروز Knocking  در موتور می شود .

در سرویس AFR گازهای خروجی از موتور توسط GAS Analyzer  کنترل شده و بر اساس پارامترهای آن Air / Fuel Ratio تنظیم می گردد . و نتیجه آن :

  • High Power
  • High Efficiency
  • Low NOx (emissions)