کومین زاد یدک

» منو » پروژه ها » سیستم خورشیدی » کرمانشاه » کرمانشاه

پروژه سیستم خورشیدی

هنرستان کاوش شهر کرمانشاه

هنرستان کاوش شهر کرمانشاه، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر

هنرستان شهبازی شهر کرمانشاه

هنرستان شهبازی شهر کرمانشاه، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر

هنرستان ابتکار شهر کرمانشاه

هنرستان ابتکار شهر کرمانشاه، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر

هنرستان فنی شهید چمران شهر کرمانشاه

هنرستان فنی شهید چمران شهر کرمانشاه، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر

هنرستان شهید بهشتی شهر کرمانشاه

هنرستان شهید بهشتی شهر کرمانشاه، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر

مسجد رضوی شهر کرمانشاه

مسجد رضوی شهر کرمانشاه، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر

مجتمع فنی زنده یاد محمدیان شهر کرمانشاه

مجتمع فنی زنده یاد محمدیان شهر کرمانشاه، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر

دبیرستان شهید مطهری شهر کرمانشاه

دبیرستان شهید مطهری شهر کرمانشاه ، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر

دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان شهر کرمانشاه

مدرسه دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان شهر کرمانشاه ، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر

مدرسه دبستان نیایش شهر کرمانشاه

مدرسه دبستان نیایش شهر کرمانشاه ، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر

مدرسه دبیرستان پیامبر اعظم (ص) شهر کرمانشاه

مدرسه دبیرستان پیامبر اعظم (ص) شهر کرمانشاه ، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات

بیشتر