کومین زاد یدک

آبگرمکن خورشیدی

پروژه آبگرمکن خورشیدی تحت فشار استان کردستان شهرستان سنندج

محل اجرا: توزیع نیروی برق استان کردستان، شهرستان سنندج

ظرفیت سیستم: 3 عدد کلکتور 22 تیوبه

نوع سیستم: سیستم آبگرمکن خورشیدی تحت فشار